Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Biểu mẫu
Quy định và biểu mẫu đăng ký sử dụng giảng đường

 

            ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số : 275b / QLĐT                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG GIẢNG ĐƯỜNG

 • Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu về cải tiến công tác quản lý và đăng ký sử dụng giảng đường tại các cơ sở của nhà trường.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các đơn vị, giảng viên và sinh viên về Quy định  đăng ký sử dụng giảng đường tại các cơ sở của nhà trường như sau :

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG: (biểu mẫu đính kèm: <ở đây>)

 1. Đơn vị có yêu cầu sử dụng giảng đường điền thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường, đính kèm kế hoạch làm việc được lãnh đạo đơn vị xác nhận.
 • Bộ phận tiếp nhận : Bộ phận quản lý giảng đường tại Phòng 006 thuộc Phòng Quản lý đào tạo.
 • Thời hạn : Trước thời gian sử dụng tối thiểu 3 ngày.
 1. Bộ phận quản lý giảng đường kiểm tra và phản hồi cho đơn vị sử dụng trong thời hạn 1 ngày sau khi tiếp nhận.
 2. Sau khi bố trí giảng đường, Bộ phận quản lý giảng đường thông báo cho Tổ  trực giảng đường tại cơ sở chuẩn bị theo yêu cầu.
 3. Sau khi sử dụng đơn vị ký xác nhận vào Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường và gởi cho Tổ trực giảng đường tại cơ sở lưu hồ sơ.
 4. Đơn vị sử dụng giảng đường có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản trong giảng đường và trả lại nguyên hiện trạng sau khi sử dụng.

II. ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN: (biểu mẫu đính kèm: <ở đây>)

 1. Giảng viên có yêu cầu sử dụng giảng đường điền thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường tại cơ sở giảng dạy
 • Bộ phận tiếp nhận : Tổ trực giảng đường tại cơ sở giảng dạy.
 • Thời hạn : Trước thời gian sử dụng tối thiểu 3 ngày.
 1. Tổ trực giảng đường thông báo cho Bộ phận quản lý giảng đường kiểm tra và phản hồi cho giảng viên trong thời hạn 1 ngày sau khi tiếp nhận.
 2. Sau khi bố trí giảng đường, Bộ phận quản lý giảng đường thông báo cho Tổ  trực giảng đường tại cơ sở chuẩn bị theo yêu cầu.
 3. Sau khi sử dụng giảng viên ký xác nhận vào Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường và gởi cho Tổ trực giảng đường tại cơ sở lưu hồ sơ.
 4. Giảng viên sử dụng giảng đường có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản trong giảng đường và trả lại nguyên hiện trạng sau khi sử dụng.

III. ĐỐI VỚI SINH VIÊN: (biểu mẫu đính kèm: <ở đây>)

 1. Khi lớp có yêu cầu sử dụng giảng đường cử Ban cán sự lớp điền thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường và gởi về văn phòng Khoa cho Bộ phận Trợ lý khoa trước thời gian sử dụng tối thiểu 3 ngày.
 2. Trợ lý khoa làm việc với Bộ phận quản lý giảng  đường kiểm tra và phản hồi  trong thời hạn 1 ngày sau khi tiếp nhận.
 3. Trợ lý khoa chuyển Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường cho Ban cán sự lớp.
 4. Sau khi bố trí giảng đường, Bộ phận quản lý giảng đường thông báo cho Tổ  trực giảng giảng tại cơ sở chuẩn bị theo yêu cầu.
 5. Sau khi sử dụng Ban cán sự lớp ký xác nhận vào Phiếu đăng ký sử dụng giảng đường và gởi cho Tổ trực giảng đường tại cơ sở lưu hồ sơ.
 6. Ban cán sự lớp sử dụng giảng đường có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản trong giảng đường và trả lại nguyên hiện trạng sau khi sử dụng. 

Ghi chú :

 • Nhân viên trực giảng đường tại cơ sở cho sử dụng giảng đường sau khi được sự chấp thuận của Bộ phận quản lý giảng đường – Phòng QLĐT.
 • Tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, công tác bố trí sử dụng giảng đường theo mức độ ưu tiên như sau :

+ Chương trình đào tạo đặc biệt : ưu tiên sử dụng buổi sáng – buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Khoa đào tạo sau đại học : ưu tiên sử dụng buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 ; cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

+ Khoa Đào tạo sau đại học, Chương trình đào tạo đặc biệt có trách nhiệm thông báo cho Bộ phận quản lý giảng đường – Phòng QLĐT khi thay đổi thời khóa biểu.

                                                                                KT Trưởng phòng QLĐT

                                                                                     Phó Trưởng phòng

Nơi nhận :                                                                                                                                                                     

- Các đơn vị trong nhà trường ;                                                                                                                                         

- Lưu.                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                  Nguyễn Chính Thắng