Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo; Tin đào tạo; Tin tức - Thông báo
Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019

Văn phòng khoa gửi các bạn sinh viên Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019

Sinh viên xem kế hoạch tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn