Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CLC) - KHÓA 2020

Đề cương môn học dưới đây áp dụng trong 

Chương trình đào tạo ngành Kế toán (CLC) - Khóa 2020

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

1       

ACCO5301

Nguyên lý kế toán (ENG)

2       

ACCO5302

Kế toán trong doanh nghiệp (ENG)

3       

ACCO5305

Kế toán tài chính quốc tế 1 (ENG)

4       

ACCO5306

Kế toán tài chính quốc tế 2 (ENG)

5       

ACCO5307

Kiểm toán 1 (ENG)

6       

ACCO5317

Kế toán quản trị căn bản 1 (ENG)

7       

ACCO5319

Kế toán quản trị căn bản 2 (ENG)

8       

ACCO5321

Kiểm toán 2 (ENG)

9       

ACCO6301

Kế toán tài chính 1

10   

ACCO6302

Kế toán tài chính 2

11   

ACCO6303

Kế toán tài chính 3

12   

ACCO6304

Kế toán tài chính 4

13   

ACCO6305

Kế toán thuế 1

14   

ACCO6306

Kế toán thuế 2

15   

ACCO6307

Hệ thống thông tin kế toán 1

16   

ACCO6308

Hệ thống thông tin kế toán 2

17   

ACCO6310

Kế toán hành chính sự nghiệp

18   

ACCO6310

Tài chính hành chính sự nghiệp

19   

ACCO6311

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

20   

ACCO6312

Kế toán ngân hàng

21   

ACCO6313

Kiểm soát nội bộ

22   

ACCO6314

Kiểm toán thực hành

23   

ACCO6315

Kiểm toán hoạt động

24   

ACCO6316

Kiểm toán nội bộ

25   

ACCO6401

Thực tập tốt nghiệp

26   

ACCO6601

Khóa luận tốt nghiệp

27   

EDUC6101

Phương pháp nghiên cứu khoa học