Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo về việc thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2020, 2021 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2022 - 2023
Thông báo việc thực hiện lại Bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” cho sinh viên khóa 2020, 2021 chưa thực hiện hoặc kết quả thực hiện không đạt, trong năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện bài thu hoạch:
- Thời gian: sinh viên làm bài thu hoạch trong khoảng thời gian: Từ 08g00 ngày 16/03/2023 đến 24g00 ngày 23/03/2023.
Sinh viên khóa 2020, 2021 xem nội dung các chuyên đề được đăng tải trên kênh youtube
của trường, cụ thể như sau:
- Chuyên đề 18: Chuyên đề quán triệt những nội dung cốt lõi điểm mới trong văn kiện hội nghị BCH TW lần thứ IV; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề về quyền chủ quyền lịch sử biển đảo Việt Nam. Bao gồm 03 video clip:
Phần 1: https://youtu.be/2lq9zW5IYkk
Phần 2: https://youtu.be/sQh__2HB57Q
Phần 3: https://youtu.be/axaBE2aE_Uk
- Chuyên đề 19: Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên và Truyền thông.
Bao gồm 01 video clip: https://youtu.be/XrLcCzQaujg
- Chuyên đề 20: Chuyên đề giới thiệu về bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Chuyên đề nội dung cơ bản của luật phòng chống ma túy năm 2021. Bao gồm 03 video clip:
Phần 1: https://youtu.be/ta3hz-vbFHY
Phần 2: https://youtu.be/r9htt69eBOc
Phần 3: https://youtu.be/Huby9W-LxAA
- Chuyên đề kỹ năng tư duy phản biện: bao gồm 03 video clip
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=BoxwH6PLkNc
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=Km53L5LgGNk
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=0cjXn0I3HwM
2. Đối tượng sinh viên: SV khóa 2020, 2021 chưa thực hiện bài thu hoạch hoặc kết quả bài thu hoạch thực hiện không đạt
3. Hình thức bài thu hoạch:
- Mỗi sinh viên thực hiện 01 bài thu hoạch online
- Số câu hỏi: 25 câu
- Hình thức: trắc nghiệm, từ 2 - 6 phương án trả lời, chỉ có 01 đáp án đúng; sinh
viên được tham khảo thông tin từ Sổ tay sinh viên và các chuyên đề trực tuyến.
- Thời gian làm bài: 25 phút.
- Kết quả: sinh viên được đánh giá đạt khi có ít nhất 60% câu trả lời đúng đáp án.
- Số lần làm bài của mỗi sinh viên: tối đa 2 lần. Nếu lần 01 không đạt, sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu được công bố để làm lần 02.
4. Cách thức làm bài thu hoạch:
- Sinh viên truy cập vào trang: lms.ou.edu.vn/…….. bằng tài khoản sinh viên đã
được cấp.
- Bài thu hoạch sẽ được cập nhật lên trang lúc 08g00 ngày 16/03/2023.
- Chọn mục BÀI THU HOẠCH & TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” KHÓA 2020, 2021 – ĐỢT 2
- Chọn mục: “Bắt đầu làm bài”, để làm bài.
- Chọn mục: “Nộp bài” để nộp bài sau khi hoàn tất.
* Trường hợp bài làm lần 1 không đạt điểm theo yêu cầu (60% câu trả lời đúng, tương đương 15/25 câu trở lên), sinh viên làm lại lần 2 tương tự cách trên. Hệ thống sẽ tự
động chọn kết quả cao nhất trong 2 lần thực hiện để tính kết quả cuối cùng.
* Lưu ý: Sinh viên sẽ tiếp tục bị trừ 04 điểm rèn luyện sinh viên trong HK II/2022-2023 nếu vẫn không làm bài thu hoạch này hoặc làm không đạt.
Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị các bạn sinh viên khóa 2020 thuộc đối tượng trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.
Đề nghị sinh viên thực hiện đầy đủ.