Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo tổ chức kỳ thi đánh gái năng lực tiếng Anh đầu ra - Đợt tháng 7-2024

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra đợt tháng 7-2024.
Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: Lớp ôn thi và dự thi là riêng biệt (không bắt buộc đăng ký ôn thi), sinh viên tự thực hiện đăng ký theo nhu cầu cá nhân và đóng phí theo dữ liệu đăng ký. 
Trường hợp chỉ đăng ký ôn thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi và ngược lại.

Danh sách SV đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra B1, B2 sinh viên theo dõi tại:  
https://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-sach-sv-du-dieu-kien-thi-tieng-anh-dau-ra

Trân trọng thông báo.