Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo về việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên, NH 2022 – 2023 cho Sinh viên khóa 2019
Thông báo việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” dành cho sinh viên khóa 2019 trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:
I. Thực hiện các chuyên đề trực tuyến:
Sinh viên khóa 2019 xem nội dung các chuyên đề được đăng tải trên kênh youtube của trường, cụ thể như sau:
- Chuyên đề 18: Chuyên đề quán triệt những nội dung cốt lõi điểm mới trong văn kiện hội nghị BCH TW lần thứ IV; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề về quyền chủ quyền lịch sử biển đảo Việt Nam.
Bao gồm 03 video clip:
Phần 1: https://youtu.be/2lq9zW5IYkk
Phần 2: https://youtu.be/sQh__2HB57Q
Phần 3: https://youtu.be/axaBE2aE_Uk
- Chuyên đề 19: Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên và Truyền thông. Bao gồm 01 video clip: https://youtu.be/XrLcCzQaujg
- Chuyên đề 20: Chuyên đề giới thiệu về bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Chuyên đề nội dung cơ bản của luật phòng chống ma túy năm 2021. Bao gồm 03 video clip:
Phần 1: https://youtu.be/ta3hz-vbFHY
Phần 2: https://youtu.be/r9htt69eBOc
Phần 3: https://youtu.be/Huby9W-LxAA
- Chuyên đề 21: Chuyên đề thông tin tuyển dụng, chuẩn bị hồ sơ, ứng tuyển; Tham dự phỏng vấn, thử việc và làm việc tại doanh nghiệp. Bao gồm 02 video clip:
Phần 1: https://youtu.be/T7J3Eqidkek
Phần 2: https://youtu.be/eKs1LOFg7rY
- Chuyên đề 22:
+ Luật Lao động. Bao gồm 02 video clip:
Phần 1: https://youtu.be/4WUJngpWDwU
Phần 2: https://youtu.be/HhKgy7y88U0
+ Luật Công chức, viên chức. Bao gồm 03 video clip:
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=_tcxRvbXTNg&list=PLfBsh3FEnQ8ydWZ
EdX7QUQt0QWJ2UsMA4&index=43
Phần 2: https://youtu.be/7O1DVN_ChbE
Phần 3: https://youtu.be/v4Ja9o5JYuc
- Chuyên đề 23:
+ Hòa nhập văn hóa doanh nghiệp; văn hóa ứng xử, thái độ, lễ nghi tại doanh
nghiệp. Bao gồm 02 video clip:
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=78A5rkYF1HU
Phần 2: https://youtu.be/pzEuE9ZbCLg
+ Hướng dẫn sử dụng máy photocopy: \
Clip 1: https://www.youtube.com/watch?v=mhY9cOH6rUo
Lưu ý:
- Nội dung tất cả các chuyên đề trực tuyến sẽ được chọn lọc để xây dựng thành các câu hỏi trong bài thu hoạch.
- Thời gian thực hiện: từ 20/03/2023 – 25/03/2023
II. Thực hiện Bài thu hoạch Sinh hoạt công dân
1. Thời gian: Thời gian thực hiện làm bài thu hoạch: từ 08g00 ngày 27/03/2023 đến 24g00 ngày 03/4/2023
2. Hình thức bài thu hoạch:
- Mỗi sinh viên thực hiện 01 bài thu hoạch online
- Số câu hỏi: 45 câu
- Hình thức: trắc nghiệm, từ 2 - 6 phương án trả lời, chỉ có 01 đáp án đúng; sinh viên được tham khảo thông tin từ Sổ tay sinh viên và các chuyên đề trực tuyến.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Kết quả: sinh viên được đánh giá đạt khi có ít nhất 60% câu trả lời đúng đáp án.
- Số lần làm bài của mỗi sinh viên: tối đa 2 lần. Nếu lần 01 không đạt, sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu được công bố để làm lần 02.
3. Cách thức làm bài thu hoạch:
- Sinh viên truy cập vào trang: lms.ou.edu.vn/…….. bằng tài khoản sinh viên đã được cấp.
- Bài thu hoạch sẽ được cập nhật lên trang lúc 08g00 ngày 27/03/2023.
- Chọn mục BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINVIÊN” KHÓA 2019
- Chọn mục: “Bắt đầu làm bài”, để làm bài.
- Chọn mục: “Nộp bài” để nộp bài sau khi hoàn tất.
* Trường hợp bài làm lần 1 không đạt điểm theo yêu cầu (60% câu trả lời đúng, tương đương 27/45 câu trở lên), sinh viên làm lại lần 2 tương tự cách trên. Hệ thống sẽ tự động chọn kết quả cao nhất trong 2 lần thực hiện để tính kết quả cuối cùng.
4. Đánh giá và cộng điểm rèn luyện sinh viên:
- Sinh viên tham gia học trực tuyến được cộng 10 điểm rèn luyện, không tham gia bị trừ 10 điểm rèn luyện vào hệ thống điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ II/2022-2023.
Sau khi hoàn tất bài thu hoạch, sinh viên thực hiện khảo sát đánh giá về công tác tổ chức Tuần SHCD tại đường dẫn sau: https://forms.gle/a2ChthUpESwWRkp8A
- Sinh viên không đạt yêu cầu của bài thu hoạch trong cả 02 lần làm bài phải tham dự 01 buổi sinh hoạt theo lịch của nhà trường (sẽ có thông báo sau).
- Sinh viên làm phiếu khảo sát online, bài thu hoạch đạt điểm theo qui định sẽ được cộng 04 điểm vào hệ thống điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ II/2022-2023.
- Sinh viên không thực hiện khảo sát online, không làm bài thu hoạch hoặc thực hiện không đạt sẽ bị trừ 04 điểm vào hệ thống điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ II/2022-2023.
Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị các bạn sinh viên khóa 2019 thực hiện đúng tinh thần thông báo này.
Rất mong các lớp sinh viên  thực hiện đầy đủ.