Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 

 
 

 Giới thiệu khoa

 

 

 Khoa Kế toán – Kiểm toán đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực kế toán, tài chính, kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công ty kiểm toán và tư vấn cũng như các cơ quan hành chính sự nghiệp.