Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
KH tổ chức môn GDQP-GDTC1 trong HK3 năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất 1, đại học chính quy khóa 2021, khóa 2022, năm học 2023-2024.
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
Trân trọng thông báo.