Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2022-2023
Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo về việc mở mã số sinh viên học kỳ 23 năm học 2022-2023.
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
Trân trọng thông báo.