Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024
Khoa Kế toán - Kiểm toán thôg báo kế hoạch triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024.
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
Trân trọng thông báo.