Skip Ribbon Commands
Skip to main content
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU


TS.GVCC. NGUYỄN THÚY NGA

 Vị trí: Trưởng Khoa

Môn giảng dạy: Ngữ âm- Âm vị học , Cú pháp- Hình thái học, Ngữ nghĩa- Ngữ dụng học và Phương pháp và thực hành giảng dạy (Cao học)

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ, Phương pháp Giảng dạy ngôn ngữ và Đổi mới trong đào tạo

Địa chỉ email: nga.nt@ou.edu.vn

TS. NGUYỄN LÝ UY HÂN

 Vị trí: Trưởng Bộ môn Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Môn giảng dạy: Các môn kỹ năng; nghiệp vụ văn phòng; nghiên cứu khoa học...

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: ngôn ngữ và văn hóa; ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học

Địa chỉ email: han.nlu@ou.edu.vn

hien-2

TS. LA THỊ THÚY HIỀN

 Vị trí: Giảng viên – Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Môn giảng dạy: Các môn kỹ năng; Tiếng Hoa thương mại

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ và văn hóa

Địa chỉ email: hien.ltt@ou.edu.vn

 

TS. BÙI THỊ THỤC QUYÊN

 Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy: Các môn kỹ năng tiếng Anh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy.

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Địa chỉ email: quyen.btt@ou.edu.vn

ThS. ĐOÀN KIM KHOA

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Nghe nói, Anh văn du lịch, Anh văn thương mại

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và văn hóa, ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học.

Địa chỉ email: khoa.dk@ou.edu.vn


   ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:   Các môn Kỹ năng (Nghe nói, Đọc hiểu)

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ và ứng dụng CNTT trong Giảng dạy ngôn ngữ

Địa chỉ email: mai.ntx@ou.edu.vn


ThS. PHAN THỊ THU NGA

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Thực hành giảng dạy, Phương pháp kiểm tra và đánh giá năng lực và kỹ năng tiếng Anh, và kỹ năng viết học thuật  

 Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, kiểm tra và đánh giá năng lực và kỹ năng ngôn ngữ, Tự học (tự chủ) của sinh viên theo học chế tín chỉ  

Địa chỉ email: nga.ptt@ou.edu.vn, swan1071@gmail.com

ThS. NGUYỄN NHƯ NGÂN

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật

Môn giảng dạy:  Các môn Kỹ năng, Tiếng Nhật tổng hợp

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ và văn hóa Nhật

Địa chỉ email: ngan.nn@ou.edu.vn

ThS. CHU VŨ NHƯ NGUYỆN

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật

Môn giảng dạy:  Ngữ pháp, Tiếng Nhật tổng hợp, Lý thuyết dịch, Biên dịch thương mại, Biên dịch du lịch

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

Địa chỉ email: nguyen.cvn@ou.edu.vn

ThS. NGUYÊN KIM QUÝ

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Các môn Kỹ năng (Đọc hiểu), TOEIC

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ

Địa chỉ email: quy.nk@ou.edu.vn

TS. TRƯƠNG VỸ QUYỀN

Vị trí: Giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Môn giảng dạy: Lịch sử văn học Trung Quốc, Biên phiên dịch Du lịch, Biên phiên dịch Thương mại, kỹ năng Đọc hiểu, kỹ năng Viết

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học và văn hóa so sánh Việt Trung, các kỹ năng ngôn ngữ liên văn hóa tiếng Trung Quốc

Địa chỉ email: quyen.tv@ou.edu.vn


4-6

ThS. BÙI ĐỖ CÔNG THÀNH

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Đọc hiểu, Ngữ pháp, Luyện dịch, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ và ứng dụng CNTT vào Giảng dạy ngôn ngữ

Địa chỉ email: thanh.bdc@ou.edu.vn

 

ThS. LÊ PHƯƠNG THẢO

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Viết, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Địa chỉ email: thao.lp@ou.edu.vn

 

ThS. TRẦN VŨ DIỄM THÚY

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Nghe nói, Luyện phát âm Anh – Mỹ, Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy, giao thoa văn hóa – xã hội, ứng dụng CNTT trong dạy và học tiếng Anh

Địa chỉ email: thuy.tvd@ou.edu.vn

ThS. DƯƠNG ĐOÀN HOÀNG TRÚC

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Viết, Nghe nói, Luyện phát âm Anh – Mỹ, Kỹ năng thuyết trình

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ

Địa chỉ email: truc.ddh@ou.edu.vn

ThS. LÊ QUANG TRỰC

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Viết, Đọc hiểu, Văn học Anh – Mỹ

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ và Văn hóa

Địa chỉ email: truc.leq@ou.edu.vn

ThS. PHẠM MINH TÚ

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật

Môn giảng dạy : Các môn kỹ năng, các môn tổng hợp  và các môn chuyên ngành.

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ  và văn hóa Nhật Bản

Địa chỉ email: tu.pm@ou.edu.vn
ThS. NGUYỄN CHÂU BÍCH TUYỀN

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy:  Đọc hiểu, Nghe nói

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: các kỹ năng thuộc chuyên ngành Ngôn Ngữ  và Văn hóa Anh; Ứng dụng  công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và học tập.

Địa chỉ email: tuyen.ncb@ou.edu.vn

  TS. TRẦN QUANG HUY

Vị trí: giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Môn giảng dạy: 

Các môn kỹ năng tiếng Trung và Tiếng Trung không chuyên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng, Phương pháp giảng dạy tiếng Trung.

Địa chỉ email:    huy.tq@ou.edu.vn


   ThS. MAI MINH TIẾN

Vị trí: giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Môn giảng dạy: Integrated Skills, Academic Writing

Lý Lịch Khoa Học

Lĩnh vực nghiên cứu: CALL, Continuous Professional Development, Intercultural Communication.

Địa chỉ email: tien.mm@ou.edu.vn


ThS. NGUYỄN TRẦN ÁI DUY

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh 

Môn giảng dạy: 

Nghe – Nói, Đọc hiểu, Viết, Luyện dịch, 

Luyện phát âm, Kỹ năng Thuyết trình, 

Tiếng Anh không chuyên ngữ;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy, 

Dịch thuật, Văn học, 

Đo lường – Đánh giá năng lực sử dụng 

ngôn ngữ

Địa chỉ email:  duy.nta@ou.edu.vn


 

 TS. ÂU TUYỀN DIỆU

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.        

Môn giảng dạy: 

Các môn kỹ năng nghe - nói, 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp.

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Ngữ Âm - Văn tự học

Địa chỉ email: dieu.at@ou.edu.vn

 

 ThS. LÊ ĐỖ NGỌC HẰNG

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh,

Tiếng Anh không chuyên,

và Tiếng Anh thương mại.

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ emal: hang.ldn@ou.edu.vn

   ThS. HỒ LỆ HẰNG

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh,

Tiếng Anh không chuyên,

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ emal: hang.hl@ou.edu.vn
 
 ThS. MAI THỊ HỒNG DUNG

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh,

Tiếng Anh không chuyên,

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ emal: dung.mth@ou.edu.vnThS. NGUYỄN THÙY VÂN

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh,

Tiếng Anh không chuyên,

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ emal: van.nt@ou.edu.vn ThS. TRẦN THỊ DIỆU LONG

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh và 

Tiếng Anh không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ email: long.ttd@ou.edu.vn

   ThS. VÕ HOÀNG KIM NGÂN

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh và 

Tiếng Anh không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ email: ngan.vhk@ou.edu.vn
 ThS. NGUYỄN XUÂN MINH

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh và 

Tiếng Anh không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ email: minh.nx@ou.edu.vn


 ThS. NGUYỄN NGỌC LY

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh và 

Tiếng Anh không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ email: ly.nn@ou.edu.vn


  ThS. LÊ TRƯỜNG AN

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh  

Môn giảng dạy

Các môn kỹ năng tiếng Anh và 

Tiếng Anh không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phương pháp giảng dạy.

Địa chỉ email: an.lt@ou.edu.vn


ThS. TRẦN THỊ TRANG

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Hàn 

Môn giảng dạy: 

Các môn kỹ năng và 

Tiếng Hàn không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Giảng dạy tiếng Hàn

Địa chỉ email: trang.tt@ou.edu.vn 

 ThS. DƯƠNG THỊ MỸ LANH

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Hàn 

Môn giảng dạy: 

Các môn kỹ năng và 

Tiếng Hàn không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Giảng dạy tiếng Hàn

Địa chỉ email: lanh.dtm@ou.edu.vn


 ThS. TRẦN LÊ THÙY ANH

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật

Môn giảng dạy: 

Các môn kỹ năng và 

Tiếng Nhật không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Ngôn ngữ học tiếng Nhật

Địa chỉ email: anh.tlt@ou.edu.vn

 

CN. LÊ VÕ PHƯƠNG LINH

Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật

Môn giảng dạy: 

Các môn kỹ năng và 

Tiếng Nhật không chuyên;

Lý lịch khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Ngôn ngữ học tiếng Nhật

Địa chỉ email: linh.lvp@ou.edu.vn

 
CN. NGÔ THỊ DUYÊN

Vị trí: Chuyên viên

Lĩnh vực đảm nhiệm: Đào tạo

Địa chỉ email: duyen.nt@ou.edu.vn

 CN. NGUYỄN MỸ PHƯƠNG QUỲNH

Vị trí: Chuyên viên

Lĩnh vực đảm nhiệm: Công tác sinh viên

Địa chỉ email: quynh.nmp@ou.edu.vn
   CN. TÔ QUỐC MINH HUÂN

Vị trí: Chuyên viên

Lĩnh vực đảm nhiệm: Đào tạo

Địa chỉ email: huan.tqm@ou.edu.vn
   

 ThS. ĐOÀN KIM KHOA

ThS. ĐOÀN KIM KHOA