Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công tác sinh viên
Quy định xét cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ Đại học chính quy được cấp mỗi học kỳ dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của sinh viên

Sinh viên xem quy định và tiêu chí cụ thể tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn