Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ đạo của BCH Đoàn Trường
Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở Đoàn

Nhằm đánh giá, tổng kết lại tất cả các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở Đoàn năm học 2014 – 2015. Thông qua đó, chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015.

Tổng kết, khen thưởng các cơ sở Đoàn hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015.

Định hướng, xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Trường học năm học 2015 - 2016

Nay Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về nội dung, cách thức thực hiện và thời gian kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

 

. NỘI DUNG KIỂM TRA :

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017”, thực hiện việc nâng chất các nội dung, giải pháp sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn và cuộc vận động “4 xây - 3 chống”, trong đó chú trọng xây dựng ý thức công dân; tinh thần tình nguyện.

 

2. Việc thực hiện các cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”; các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động “dạy tốt, học tốt” và hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành.

 

3. Công tác Đoàn viên, hiệu quả chương trình rèn luyện, quản lý đoàn viên; chất lượng hoạt động của Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong điều kiện học chế tín chỉ; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, nâng chất và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn; hồ sơ Đoàn vụ, công tác quản lý Đoàn viên. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên, cán bộ viên chức, giảng viên; Công tác tập hợp thanh niên, vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng Hội Sinh viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

 

4. Việc triển khai chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” năm 2014 và “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2015. Tính chấp hành các chỉ đạo của cấp trường trong quá trình hoạt động của các cơ sở Đoàn, tính kỷ cương, kỷ luật và việc thực hiện chương trình năm học.

 

 1. QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ, TỔNG KẾT:

1. Cơ sở Đoàn:

1.1. Chuẩn bị tổng kết tại cơ sở: (từ ngày 13/4/2015 đến ngày 04/5/2015)

Đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ sở Đoàn năm học 2014 - 2015. Tiến hành chỉ đạo các chi Đoàn phân tích chất lượng Đoàn viên và tiến hành phân loại chi Đoàn, các cơ sở Đoàn phải thực hiện tổng kết, đánh giá trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trước thời gian Đoàn trường tiến hành kiểm tra.

1.2. Chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra: (từ ngày 20/4/2015 đến ngày 04/5/2015)

Từ mục đích, yêu cầu và nội dung nêu trên, các cơ sở Đoàn phải chuẩn bị thành văn bản những nội dung sau đây (mỗi loại một văn bản riêng):

 1. Chỉ trình bày các thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm của cơ sở Đoàn trong năm học vừa qua và các giải pháp khắc phục những khó khăn trong năm học tới trong từng mảng nội dung công tác, có ý kiến của lãnh đạo Khoa và Chi ủy Chi bộ phụ trách Khoa.
 2. Tự đánh giá theo thang điểm thi đua (theo mẫu – khổ A3), có ý kiến của lãnh đạo Khoa và Chi ủy Chi bộ phụ trách Khoa.
 3. Báo cáo kết quả việc đánh giá phân loại Đoàn viên, chi Đoàn (theo mẫu).
 4. Báo cáo công tác Đoàn phí (theo mẫu).
 5. Báo cáo số liệu (theo mẫu).
 6. Báo cáo tình hình thu chi tất cả hoạt động trong năm học.
 7. Giới thiệu các mô hình, giải pháp hay tại cơ sở. Mỗi đơn vị giới thiệu ít nhất 3 mô hình giải pháp hiệu quả, độ dài tối đa 2 trang A4/1 mô hình - giải pháp.              + Mô hình là những chương trình, hoạt động tại cơ sở mang tính thiết thực ở cấp Chi hoặc cấp Đoàn cơ sở, có thể nhân rộng thực hiện được ở tất cả các Chi đoàn, Đoàn cơ sở

    + Giải pháp là những biện pháp, việc làm sáng tạo giải quyết được những khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tại cơ sở.

Mô hình, giải pháp phải được trình bày một cách cô đọng, nổi bật lên những điểm mới, sáng tạo hoặc hiệu quả, ý nghĩa thiết thực mang lại.

h. Dự thảo Chương trình công tác năm học 2014 – 2015, trong khoảng thời gian từ 15/5/2015 đến 15/5/2016.

1.3. Thành phần tham dự kiểm tra:

-           Ban Thường vụ Đoàn cơ sở.

-           01 Bí thư Chi Đoàn mạnh, 01 Bí thư Chi Đoàn chưa mạnh ( khá, trung bình hoặc yếu) và 3 Đoàn viên  tại 03 Chi đoàn không là Cán bộ Đoàn – Hội

-     Đối với các chi Đoàn cơ sở, Liên Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường: thành phần tham dự kiểm tra là Ban chấp hành chi Đoàn, Liên Chi đoàn.

1.4. Thời gian, địa điểm và hình thức gửi hồ sơ kiểm tra

-     Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00 Ngày 06/05/2015.

-     Hồ sơ: Các hồ sơ ở mục 1.2 sắp xếp theo thứ tự, đóng thành cuốn, photo 3 bộ.

-     Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Đoàn – Hội, P.106, 97 Võ Văn Tần, P6, Q3

     Bên cạnh việc gửi hồ sơ bằng văn bản, các cơ sở Đoàn gửi kèm file hồ sơ tổng kết theo địa chỉ email: bantochuc.dtn@ou.edu.vn

Lưu ý:

-     Cơ sở Đoàn nộp hồ sơ kiểm tra trễ sẽ bị trừ 25% tổng số điểm thi đua.

-     Cơ sở Đoàn không nộp hồ sơ hoặc không tham dự kiểm tra sẽ được đánh giá là cơ sở Đoàn yếu. 

2. Đoàn trường:

Ban Thường vụ Đoàn trường thành lập 3 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở. Mỗi Đoàn kiểm tra sẽ có 01 trưởng đoàn là Thường trực Đoàn trường, 01 phó Đoàn là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, các thành viên là các Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường được phân công, thành viên Ủy Ban kiểm tra Đoàn trường và 01 thư ký là cán bộ Văn phòng Đoàn trường.

Danh sách đoàn kiểm tra và địa điểm kiểm tra sẽ được thông báo đến cơ sở Đoàn 03 ngày trước khi kiểm tra.

Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của cơ sở Đoàn trong năm học sau khi có kết quả kết luận của Đoàn kiểm tra.

Ban Thường vụ Đoàn trường căn cứ trên kết quả dự thảo đánh giá của BCH Đoàn trường họp cùng Đảng ủy nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa và Đại diện chi ủy Chi bộ phụ trách khoa thống nhất kết quả đánh giá và thông qua BCH Đoàn trường trước khi công bố với các cơ sở Đoàn.

 

3. Chương trình kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự và đặt yêu cầu nội dung kiểm tra.

- Đơn vị giới thiệu thành phần của cơ sở Đoàn dự kiểm tra và trình bày các nội dung yêu cầu của đoàn kiểm tra.

- Trao đổi giữa Đoàn kiểm tra và cơ sở Đoàn.

- Phát biểu kết luận của Tổ trưởng kiểm tra: chỉ rõ mặt được, mặt hạn chế; góp ý định hướng cho chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị năm học 2014 - 2015.

 

4. Thời gian kiểm tra:

Ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2015

Trưa: từ 10g30 đến 12g30

Tối:   từ 18g00 đến 20g00

Lịch kiểm tra cụ thể:

Thời gian

Đoàn kiểm tra số 1

Đoàn kiểm tra số 2

Đoàn kiểm tra số 3

Trưa 12/5/2015

Đoàn cơ sở Khoa

Kinh tế & Luật

Đoàn cơ sở Khoa

Kế toán Kiểm toán

Đoàn cơ sở Khoa

Xây dựng và Điện

Tối 12/5/2015

Đoàn cơ sở Khoa

Quản Trị Kinh Doanh

Đoàn cơ sở Khoa

Công nghệ thông tin

 

Đoàn cơ sở Khoa

Đào tạo Đặc biệt

 

Trưa 13/5/2015

Đoàn cơ sở

LCĐ Giảng viên

Đoàn cơ sở Khoa

Ngoại ngữ

Đoàn cơ sở Khoa

Công nghệ sinh học

Tối 13/5/2015

Chi Đoàn CB-NV

Đoàn cơ sở Khoa

XHH – CTXH - ĐNA

Đoàn cơ sở Khoa

Tài chính ngân hàng

 

III. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:

- Kết quả đánh giá thi đua là kết quả đạt được từng nội dung trong khoảng thời gian từ 15/5/2014 đến 15/5/2015.

- Chấm điểm cho từng nội dung sẽ căn cứ vào báo cáo đánh giá, nhận định của Đoàn cơ sở, thang điểm thi đua năm học và quá trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra, quá trình theo dõi của các Thường vụ phụ trách Đoàn cơ sở.

- Sau khi chấm điểm thi đua và xếp loại cơ sở Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ quyết định hạ bậc thi đua của cơ sở Đoàn nếu vi phạm một trong lý do sau:

+ Tính đến ngày 15/5/2015 đơn vị vẫn chưa nộp đủ Đoàn phí năm học 2014 – 2015 về Đoàn trường theo đúng số lượng Đoàn viên trong báo cáo phân tích chất lượng Đoàn viên.

+ Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa xây dựng được dự thảo Chương trình công tác năm học 2014 - 2015.

+ Đơn vị không đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của các nội dung trong Thông báo này.

III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI, XẾP HẠNG:

1. Cách thức chấm điểm:

1.1. Thang điểm đánh giá:

    Thang điểm đánh giá dựa trên 4 mảng công tác chính với tổng điểm là 1.000 điểm, cụ thể từng mảng như sau: Công tác Giáo dục, Hoạt động Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn,  Công tác chỉ đạo.

1.2. Điểm sáng tạo:

Các hoạt động được tính điểm sáng tạo khi đó là hoạt động mới, giải pháp mới có hiệu quả tại đơn vị hoặc hoàn thiện nội dung hoạt động tại đơn vị mang lại hiệu quả nổi trội so với năm học cũ. Tổng điểm sáng tạo tối đa theo từng mảng là: công tác giáo dục (45 điểm), phong trào (45 điểm), tổ chức xây dựng Đoàn (30 điểm), công tác chỉ đạo (10 điểm). Điểm sáng tạo được chia làm 2 mức độ cụ thể:

-     Giải pháp mới có hiệu quả: là cách thức hoàn thiện nội dung hoạt động tại đơn vị có hiệu quả cao hoặc 1 hoạt động của Đoàn khoa hiệu quả và có khả năng nhân rộng toàn trường.

-     Mô hình là hoạt động mới của Đoàn cơ sở  đạt hiệu quả cao tại đơn vị mình hoặc có thể nhân rộng đến các Đoàn cơ sở khác trong toàn trường.

Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh Thanh niên Đoàn cơ sở, tình hình thực tiễn tại đơn vị để quyết định công nhận và cho điểm hoạt động sáng tạo tại đơn vị kiểm tra. Mỗi giải pháp hoặc mô hình được ghi nhận sẽ được tính điểm nhưng tổng điểm cuối cùng không vượt quá tổng điểm tối đa của từng mảng công tác.

1.3. Điểm thưởng:

Tổng điểm thưởng tối đa là 20 điểm và được cộng trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm thưởng được tính khi:

-     Đơn vị thực hiện tốt các nội dung do Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo đột xuất, không nằm trong kế hoạch, chương trình năm học. Mỗi hoạt động được cộng 3 điểm.

1.4. Điểm trừ:

Tổng điểm trừ được tính trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm trừ được tính khi đơn vị bị nhắc nhở, phê bình bằng văn bản. Đơn vị bị trừ 2 điểm cho mỗi lần bị nhắc nhở, phê bình.

1.5 Nguyên tắc chấm điểm:

Trong từng mảng công tác, sẽ có quy định mức điểm cho những nội dung bắt buộc phải triển khai thực hiện, các nội dung theo chương trình công tác năm học của đơn vị. Các nội dung không thực hiện do đặc thù đơn vị sẽ không tính vào đánh giá thi đua. (Thang điểm đánh giá chi tiết đính kèm, đã ban hành vào đầu năm học).

   Cơ sở Đoàn tự đánh giá, tự cho điểm theo mức độ hoàn thành của từng mục trong thang điểm và cung cấp thông tin chứng minh cụ thể theo yêu cầu.

            2. Tiêu chuẩn để xếp loại:

            2.1. Cơ sở Đoàn xếp loại Xuất sắc: phải đủ 5 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 85% trở lên. 

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 75% trở lên.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng 100% Chi đoàn trực thuộc.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 80% tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

    - Đối với các trường có Hội Sinh viên, kết quả xếp loại công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015 phải đạt loại Xuất sắc.

2.2. Cơ sở Đoàn xếp loại Tiên tiến: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 75%  đến dưới 85% điểm.

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 65% trở lên.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 85% cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 70%  tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

2.3. Cơ sở Đoàn xếp loại Khá: phải đủ 3 tiêu chuẩn sau

- Tổng điểm phải đạt từ 65% đến dưới 75%.

            - Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) không được dưới 50% .

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 60% tổng số Đoàn viên của đơn vị.

2.4. Cơ sở Đoàn xếp loại Trung bình: Tổng điểm đạt từ 55% đến dưới 65%.

2.5. Cơ sở Đoàn xếp loại Yếu: Tổng điểm dưới 50%.

            III. TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC:

Thực hiện khen thưởng theo hướng dẫn đánh giá thi đua năm học 2014 –2015 của Ban Thường vụ Đoàn trường.

 

Trên đây là thông báo về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 các cơ sở Đoàn, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các cơ sở Đoàn trao đổi trực tiếp với Thường vụ phục trách hoặc Văn phòng Đoàn trường.
Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ