Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Tin tức - Thông báo
Thông báo V/v đăng ký ngoại trú học kỳ 1 NH 18 - 19

Văn phòng khoa thông báo về việc thực hiện đăng ký ngoại trú học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 dành  cho sinh viên hệ đại học chính quy.

Sinh viên xem thông báo tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn