Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo lịch gặp Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học khóa 2014

Văn phòng khoa thông báo lịch gặp Giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập ngành Đông Nam Á học khóa 2014, cụ thể như sau:

1. Thầy Lý Quyết Tiến:
- Thời gian: 8h30 ngày 12/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

2. Cô Nguyễn Thị Kim Yến:
- Thời gian: 8h30 ngày 14/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

3. Thầy Đàng Năng Hòa:
- Thời gian: 9h30 ngày 14/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

4. Cô Nguyễn Thị Tâm Anh:
- Thời gian: 9h00 ngày 19/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

5. Cô Đặng Thị Quốc Anh Đào
- Thời gian: 9h00 ngày 20/9/2017
- Địa điểm: P.003, cơ sở Nguyễn Kiệm

*Lưu ý: sinh viên mang theo đề cương chi tiết có danh mục tài liệu tham khảo và lý do chọn đề tài.

1. Thầy Lý Quyết Tiến:
- Thời gian: 8h30 ngày 12/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

2. Cô Nguyễn Thị Kim Yến:
- Thời gian: 8h30 ngày 14/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

3. Thầy Đàng Năng Hòa:
- Thời gian: 9h30 ngày 14/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

4. Cô Nguyễn Thị Tâm Anh:
- Thời gian: 9h00 ngày 19/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

5. Cô Đặng Thị Quốc Anh Đào
- Thời gian: 9h00 ngày 20/9/2017
- Địa điểm: P.003, cơ sở Nguyễn Kiệm

*Lưu ý: sinh viên mang theo đề cương chi tiết có danh mục tài liệu tham khảo và lý do chọn đề tài.
1. Thầy Lý Quyết Tiến:
- Thời gian: 8h30 ngày 12/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

2. Cô Nguyễn Thị Kim Yến:
- Thời gian: 8h30 ngày 14/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

3. Thầy Đàng Năng Hòa:
- Thời gian: 9h30 ngày 14/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

4. Cô Nguyễn Thị Tâm Anh:
- Thời gian: 9h00 ngày 19/9/2017
- Địa điểm: P.704, cơ sở Hồ Hảo Hớn

5. Cô Đặng Thị Quốc Anh Đào
- Thời gian: 9h00 ngày 20/9/2017
- Địa điểm: P.003, cơ sở Nguyễn Kiệm

*Lưu ý: sinh viên mang theo đề cương chi tiết có danh mục tài liệu tham khảo và lý do chọn đề tài.