Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Kế hoạch thực tập của khóa 2018 (ngành Kế toán, QTKD, TCNH, Ngôn ngữ Anh)

   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo các thông tin liên quan đến môn học thực tập tốt nghiệp dành cho khóa 2018 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Ngôn ngữ Anh, cụ thể:

 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, tài liệu hướng dẫn viết báo cáo và các biểu mẫu- quy định: https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing

  Lịch tổ chức hướng dẫn thông tin chung về thực tập, danh sách Giảng viên hướng dẫn cho từng ngành, sinh viên theo dõi tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nuR5VRUEULtWTSpzeTyDCMhRa0gV_8Tv_8YQj_ww-CQ/edit?usp=sharing

Đăng ký thư giới thiệu thực tập nếu Sinh viên có nhu cầu:

https://forms.gle/bT89CKW8yooyacxE7

(Lưu ý: sinh viên phải đăng nhập bằng email trường để hoàn thành link trên.)

SV đăng ký tên đề tài thực tập và các thông tin khác theo đường link sauhttps://forms.gle/JLZk49649WfUu2fw5
Hạn chót đăng ký ngày 30/10/2021. Các thông tin sinh viên đăng ký là cơ sở để Khoa chuyên môn bố trí giảng viên hướng dẫn.
Sinh viên cần có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn khi muốn thay đổi chủ đề thực tập.

Mọi thắc mắc về việc thực tập tốt nghiệp, sinh viên liên hệ với khoa ĐTĐB qua fanpage hoặc email sas@ou.edu.vn .

Khoa Đào tạo đặc biệt.