Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Thông báo về việc gia hạn nộp đề cương SVNCKH 2023-2024
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học thông báo:
Thời hạn nộp đề cương SVNCKH cấp trường năm học 2023-2024 có thay đổi.
Sinh viên hoàn thiện và nộp đề cương lên hệ thống đến hết ngày 18/06/2023.
Trân trọng./