Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Đối với sinh viên khóa 2019, 2020, 2021)

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021 tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

 I.      ĐỐI TƯỢNG:

-         Toàn thể sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021

-         Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: Từ ngày 01/01/2022 – 12/06/2022

Ghi chú: Sinh viên khóa 2018 không thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (do đây là học kỳ tốt nghiệp).

II.      THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022:

-         Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/212 -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

-         Thời gian thực hiện: từ ngày 19/07/2022 đến hết ngày 02/08/2022

2.      Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động:

Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]

-         Bước 2: Sinh viên vui lòng gửi minh chứng cho khoa bằng cách hoàn thành link https://forms.gle/QLEd9L9KWCGJAjxQ9 cung cấp minh chứng để được xác nhận điểm rèn luyện.

Ghi chú: Đối với các hoạt động được check in bằng máy quét thẻ, khi thiếu điểm rèn luyện sinh viên có thể ghi rõ nội dung của buổi hoạt động hoặc các hình ảnh có liên quan thông qua email để làm minh chứng tham dự.

-         Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): 19/07/2022 đến hết ngày 02/08/2022

 

III.      THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ ngày 03/08/2022 đến ngày 05/08/2022 theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;

-         Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

Lưu ý: Sinh viên không thực hiện [xác nhận kết quả đánh giá] trong thời gian nêu trên được xem như đã đồng ý với kết quả rèn luyện của hệ thống thông báo.

IV.      CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ ngày 08/08/2022 – 12/08/2022.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.