Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Về việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Khoa Đào tạo đặc biệt chuyển tiếp thông tin của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
https://docs.google.com/document/d/1UGK-bgMVSoNkyEcrBYeXO8op8UCHVWU9/edit