Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học bổng
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK3 NH 2018-2019 & HK1 NH 2019-2020

Sinh viên theo dõi 

+ HK3 NH 2018-2019 tại đây

+ HK1 NH 2019-2020 tại đây

_Thời hạn phản hồi, giải đáp thắc mắc: đến hết 17h00 thứ 2 ngày 22/06/2020
_Liên hệ giải quyết qua fanpage Khoa ĐTĐB hoặc email về chuyên viên phụ trách học bổng: toan.td@ou.edu.vn