Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Lịch và Danh sách phân công HĐBC Thực tập 1 - ngành QTKD CLC K2020
Sinh viên kiểm tra Lịch báo cáo tại đây

Danh sách nhóm 1-2 tại đây
Danh sách nhóm 3-14 tại đây
Danh sách nhóm 15-28 tại đây

Sinh viên lưu ý có mặt đúng giờ, ăn mặc lịch sự, chuẩn bị sẵn laptop để thuyết trình.