Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Học bổng
Học bổng ngắn hạn tại Thái Lan 2022
Sinh viên xem chi tiết tại đây https://sites.google.com/view/siit-iacr/incoming-exchange/short-term-internship-program/application

Sinh viên quan tâm vui lòng tham khảo các ngành tuyển và điều kiện, nếu thấy phù hợp thì chuẩn bị hồ sơ theo mục 3.Toàn bộ hồ sơ nén thành 1 file gởi về email phonghtqlkh@ou.edu.vn hạn chót ngày 07/11/2022