Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH MỤC ĐỀ TÀI THAM GIA VÀ HOÀN THÀNH CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NH 2021-2022
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học kính gửi Quyết định số 1531/QĐ-ĐHM, ngày 13/6/2022 về việc công nhận danh mục đề tài tham gia và hoàn thành cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2021-2022.
Sinh viên xem chi tiết trong link đính kèm 
https://drive.google.com/file/d/1LXJq-h84zAHqjpWzftpqtUq5lw_LZ0u7/view?usp=sharing

Trân trọng.