Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Kết quả sinh viên chất lượng cao tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình “Sinh viên Nghiên cứu khoa học -Đồng hành cùng tuổi trẻ” Năm học 2020-2021 (BẢN DỰ KIẾN)

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo Kết quả sinh viên chất lượng cao tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình “Sinh viên Nghiên cứu khoa học -Đồng hành cùng tuổi trẻ” Năm học 2020-2021 (BẢN DỰ KIẾN).

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chủ nhiệm đề tài và thành viên xem kỹ file và kiểm tra lại thông tin, nếu có bất cứ sai sót gì về thông tin liên quan; nhóm trưởng vui lòng email về cho chị Quỳnh Như (nhu.nlq@ou.edu.vn)

Hạn chót phản hồi thông tin: trước 9h sáng ngày 25/6/2021. (Sau thời gian này, ban tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại của các bạn).

Trong danh sách, có 15 đề tài đạt nhưng có đề nghị điều chỉnh từ hội đồng đánh giá đề tài. Ban tổ chức sẽ gửi các hướng dẫn điều chỉnh cho nhóm trưởng của các đề tài để nhóm thực hiện điều chỉnh. 15 nhóm vui lòng chỉnh sửa theo hướng dẫn. Sau đó gửi bản báo cáo đề tài hoàn chỉnh về cho khoa qua email (nhu.nlq@ou.edu.vn) và bản in có chữ ký của GVHD, và nhóm trưởng về cho văn phòng khoa trước ngày 12/7/2021.

Trân trọng.