Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Cố vấn học tập
THÔNG BÁO Về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” Năm học 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-ĐHM ngày 20/02/2023 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2022 – 2023;

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

       I.            Đối tượng thực hiện: Các lớp sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt- Khóa 2019, 2020, 2021, 2022

   II.            Nội dung thực hiện:

1.      Ban cán sự tổ chức họp lớp lấy ý kiến góp ý của sinh viên:

Ban cán sự lớp thực hiện họp lớp theo phương thức sau:

- Bước 1: Lớp trưởng tiến hành họp trực tiếp. Sau đó, nộp Biên bản họp lớp (theo mẫu 01 đính kèm, vào link https://docs.google.com/document/d/1J4nRbqFXw3yrCXD-dPveHizpdk4f6RFj/edit?usp=sharing&ouid=108353123414409735964&rtpof=true&sd=true để download mẫu về) có chữ ký của lớp trưởng và chủ nhiệm lớp về văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt.

- Bước 2: Hoàn thành link lấy ý kiến góp ý https://forms.gle/zzsPAnSBi6YKfgq29

Thời hạn thực hiện: Từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 10/3/2023

Nội dung họp:  Lấy ý kiến sinh viên trong lớp nội dung theo mẫu Biên bản họp 01 đính kèm.

2.      Ban cán sự các lớp cam kết tham dự đầy đủ buổi họp “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” bằng hình thức trực tiếp, dự kiến tổ chức vào buổi tối 18 giờ ngày 12/4/2023 (Thứ 4) bằng cách hoàn thành link https://forms.gle/4X8w9PzBxCYb735g8

Thời hạn hoàn thành link đăng ký: Hết ngày 10/3/2023

Khoa Đào tạo đặc biệt trân trọng thông báo. Đề nghị ban cán sự các lớp nghiêm chỉnh thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng.