Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
Thông báo v/v Tổ chức Hội đồng chấm đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Khoa Đào tạo đặc biệt năm học 2022-2023

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Sau khi sinh viên nộp bài Nghiên cứu khoa học theo như Thông báo V/v Hướng dẫn nộp báo cáo tổng kết Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023 trước đó,

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học sẽ tổ chức Hội đồng chấm đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Khoa Đào tạo đặc biệt, phân chia theo lĩnh vực.

Ở tất cả các lĩnh vực, sinh viên đều phải báo cáo thuyết minh đề tài.

Thời gian trình bày báo cáo: Trong tháng 05/2023

Một số lưu ý:

·  Tất cả các thành viên đều phải hiện diện trong báo cáo thuyết minh đề tài.

·  Mỗi nhóm trình bày đề tài của mình tối đa 8 phút. Số lượng người trình bày, và ai là Người trình bày: tự nhóm lựa chọn.

·  Nhóm chuẩn bị file powerpoint để trình bày. Thể thức và nội dung trong powerpoint: tùy nhóm thiết kế, sáng tạo.

Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ gửi email đến nhóm trưởng các đề tài, thông báo về thời gian chi tiết và link google meet tổ chức hội đồng. Do đó, đề nghị nhóm trưởng thường xuyên kiểm tra email trường cấp, và thành viên của nhóm nhắc nhở nhóm trưởng kiểm tra email trường cấp để tránh tình trạng bỏ sót thông tin. Thông tin này sẽ liên tục được cập nhật theo lĩnh vực đề tài. Hội đồng nào có thông tin trước sẽ được gửi email trước.

Trân trọng thông báo.