Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NH 2021-2022
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học kính gửi Quyết định số 1533/QĐ-ĐHM, ngày 13/6/2022 về việc công nhận giải và khen thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết theo link để biết https://drive.google.com/file/d/1IrDls8_QBLdb3QBpovubBhWh5mI0pzUI/view?usp=sharing
Trân trọng.