Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động - học kỳ 1 NH 22 - 23 - khóa 2019, 2020, 2021- Khoa Đào tạo đặc biệt

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021 tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

 I.      ĐỐI TƯỢNG:

-         Toàn thể sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021

-         Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: Từ ngày 03/10/2022 – 05/02/2023

Ghi chú: Sinh viên khóa 2022 sẽ thực hiện kiểm tra minh chứng sau khi có đủ điểm môn học trong học kỳ 1 năm học 2022 – 2023.

II.      THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023:

-         Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/221 -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

-         Thời gian thực hiện: từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 21/02/2023

2.      Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động:

Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]

-         Bước 2: Sinh viên vui lòng hoàn thành link https://forms.gle/pLoypeFkAyYQvVuT6  cung cấp minh chứng để được xác nhận điểm rèn luyện.

Ghi chú: Đối với các hoạt động được check in bằng máy quét thẻ, khi thiếu điểm rèn luyện sinh viên có thể ghi rõ nội dung của buổi hoạt động hoặc các hình ảnh có liên quan thông qua email để làm minh chứng tham dự.

-         Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): 10/02/2023 đến hết ngày 21/02/2023

 

III.      THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ ngày 22/02/2023 đến ngày 01/03/2023 theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;

-         Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

Lưu ý: Sinh viên không thực hiện [xác nhận kết quả đánh giá] trong thời gian nêu trên được xem như đã đồng ý với kết quả rèn luyện của hệ thống thông báo.

IV.      CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ ngày 21/03/2023 – 24/03/2023.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.