Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] V/v gia hạn thời gian đăng ký đề cương Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024
Khoa Đào tạo đặc biệt chuyển tiếp đến các bạn sinh viên thông báo của Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, cụ thể như sau:
1. Thời hạn đăng ký đề cương được gia hạn đến 12h ngày 02/07/2023 (chủ nhật Tuần này).
2. Đối với các đề tài đăng ký cần đảm bảo đúng cú pháp khai báo thông tin, các đề tài đã nộp cần đảm bảo kết quả hiển thị "ACTIVE DA NOP" thì mới được xem là hoàn tất đăng ký.
Trân trọng./