Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] Kế hoạch Đăng ký môn học Học kỳ 2 năm học 2022-2023
Khoa Đào tạo đặc biệt gửi đến các bạn sinh viên thông báo của phòng Quản lý Đào tạo về kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 2 năm học 2022-2023.
Thông tin chi tiết vui lòng xem link đính kèm.
https://drive.google.com/file/d/1MI9APuc2z36WNULmxu-G1u_WRnKhqS02/view