Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Thông báo kế hoạch SVNCKH năm học 2023-2024

Phòng HTQLKH xin gởi kế hoạch triển khai SVNCKH năm học 2023-2024.

Năm nay nhằm tăng thêm thời gian cho các bạn sinh viên chủ động thực hiện đề tài, thời gian triển khai sẽ được thực hiện sớm hơn.
Sinh viên đọc thông báo chi tiết theo link bên dưới.

https://htqlkh.ou.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-hoat-dong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-nam-hoc-2023-2024-643e3995ac759310da53440e

Trân trọng.