Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 Đối với sinh viên khóa 2022

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh viên khóa 2022 tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

 I.      ĐỐI TƯỢNG:

-         Toàn thể sinh viên khóa 2022

-         Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: Từ ngày 03/10/2022 – 05/02/2023

II.      THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023:

-         Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/221 -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

-         Thời gian thực hiện: từ ngày 25/04/2023 đến hết ngày 09/05/2023

2.      Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động:

Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]

-         Bước 2: Sinh viên vui lòng gửi email cho các Trợ lý khoa cung cấp minh chứng để được xác nhận điểm rèn luyện.

Ghi chú: Đối với các hoạt động được check in bằng máy quét thẻ, khi thiếu điểm rèn luyện sinh viên có thể ghi rõ nội dung của buổi hoạt động hoặc các hình ảnh có liên quan thông qua email để làm minh chứng tham dự.

-         Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): 25/04/2023 đến hết ngày 09/05/2023

STT

Khoa

Email trợ lý Khoa

1.                

Công nghệ thông tin

hau.nt@ou.edu.vn

2.                

Công nghệ sinh học

minh.nh@ou.edu.vn

3.                

Xây dựng

sy.tpt@ou.edu.vn

4.                

Quản trị kinh doanh

vu.lpa@ou.edu.vn

5.                

Kinh tế và Quản lý công

hoa.nthanh@ou.edu.vn

6.                

Tài chính – Ngân hàng

dong.nt@ou.edu.vn

7.                

Đào tạo đặc biệt

nhu.nlq@ou.edu.vn

8.                

Kế toán – Kiểm toán

phuc.phanhoang@ou.edu.vn

9.                

Luật

binh.ta@ou.edu.vn

10.           

XHH-CTXH-ĐNA

lung.nv@ou.edu.vn

11.           

Ngoại ngữ

quynh.nmp@ou.edu.vn

 

III.      THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ ngày 10/05/2023 đến ngày 12/05/2023 theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;

-         Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

Lưu ý: Sinh viên không thực hiện [xác nhận kết quả đánh giá] trong thời gian nêu trên được xem như đã đồng ý với kết quả rèn luyện của hệ thống thông báo.

IV.      CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ ngày 15/05/2023 – 19/05/2023.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.