Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Thông báo gia hạn thời gian gửi báo cáo tổng kết cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2021-2022

Căn cứ vào kế hoạch số 1137/KH-ĐHM, ngày 30 tháng 06 năm 2021 về kế hoạch triển khai cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kết quả báo cáo nhanh và đề nghị gia hạn thời gian nộp báo cáo tổng kết các đề tài tham gia Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022 của các khoa gửi,

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học xin thông báo gia hạn thời gian gửi báo cáo tổng kết cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2021-2022 cụ thể theo link: https://website.hcmcou.org/bai-viet/thong-bao-gia-han-thoi-gian-gui-bao-cao-tong-ket-cuoc-thi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-nam-hoc-2021-2022-621d9c576fdd6e0d3f667fc1

Lưu ý:

-      Chỉ nộp bài bằng 1 hình thức đó là nhóm trưởng upload theo hướng dẫn của link nộp bài.

-       Thời hạn nộp bài: Ngày 10/4/2022

Trân trọng./.