Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ TRỢ GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 (lần 2)
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo Kế hoạch triển khai đề án: "Sử dụng trợ lý giảng dạy trong tổ chức đào tạo cho chương trình chất lượng cao" (lần 2), như sau:
1. Mục đích:
- Hỗ trợ sinh viên nhanh chóng tiếp thu và hoà nhập phương pháp học tập bậc Đại học;
- Hỗ trợ sinh viên hiểu và tiếp thu bài học nhanh và đầy đủ thông qua các buổi hỗ trợ học tập, ôn luyện ngoài giờ;
- Mở rộng môi trường giao lưu, học tập giữa sinh viên các khoá và giữa giảng viên với sinh viên.
- Sinh viên được tính điểm rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.
2. Yêu cầu:
# Đối với trợ lý giảng dạy: đáp ứng đủ điều kiện về trình độ giảng dạy (xem mục 1.3) của môn học để có thể hỗ trợ giảng dạy; quản lý hoạt động của các nhóm sinh viên; chuẩn bị tài liệu giảng dạy đầy đủ và đã được thông qua bộ phận quản lý đào tạo các cấp; hỗ trợ giảng viên chấm bài và cộng điểm quá trình cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên ôn tập; tham gia hướng dẫn sinh viên làm bài tập và thảo luận nhóm.
# Đối với giảng viên: chịu trách nhiệm phân công, trao đổi và hướng dẫn các công việc cụ thể cho các trợ lý giảng dạy do mình phụ trách; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của trợ giảng vào cuối mỗi học kỳ cho Khoa ĐTĐB và phòng QLĐT; giảng viên phải đảm bảo đầy đủ số tiết, số buổi và khối lượng giảng dạy theo quy định của nhà trường.
# Đối với sinh viên: nghiêm túc thực hiện theo đúng nội quy của chương trình.
3. Đối tượng trợ giảng:
- Giảng viên tập sự các Khoa chuyên môn: có chuyên môn phù hợp với các môn học và được phân công theo sự phối hợp giữa Khoa ĐTĐB và Khoa chuyên môn.
- Học viên sau đại học, nghiên cứu sinh của Trường: có chuyên ngành phù hợp với môn học (nộp kèm với bảng điểm môn học).
- Sinh viên của Khoa ĐTĐB: là sinh viên năm 2 trở lên; có điểm trung bình tích luỹ đến thời điểm được chọn làm trợ giảng đạt từ 2,50 trở lên (thang điểm 4); điểm tổng kết môn học phải đạt từ 7,0 trở lên (thang điểm 10); điểm rèn luyện xếp từ loại khá trở lên.
- Các trợ giảng trúng tuyển các đợt trước đã và đang tham gia làm trợ giảng (được Trường cấp giấy chứng nhận).
4. Quyền lợi trợ giảng:
+ Được giao nhiệm vụ, quyền và hưởng chế độ phụ cấp của trợ lý giảng dạy;
+ Được phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định; quy chế đào tạo hiện hành của Trường;
+ Được huấn luyện các kỹ năng liên quan quá trình đào tạo để tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao trình độ;
+ Được thanh toán thù lao trợ lý giảng dạy;
+ Được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá tập huấn trợ lý giảng dạy tại Trường.
5. Trách nhiệm của trợ lý giảng dạy:
* Chịu sự phân công của giảng viên phụ trách trực tiếp và chịu trách nhiệm trước giảng viên, Khoa phụ trách môn học, Khoa ĐTĐB và Trường đối với công việc được giao.
* Thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các công việc nếu được phân công.
6. Hồ sơ đăng ký theo link từ nay cho đến hết ngày 03/3/2023.
Lưu ý, Sinh viên đăng ký theo link bằng mail của Trường cung cấp.