Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Công tác sinh viên; Cố vấn học tập
Về việc tổ chức và hoạt động công tác Cố vấn học tập cho sinh viên
THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức và hoạt động công tác Cố vấn học tập cho sinh viên


Thực hiện kế hoạch 449/KH-CTSV ngày 10/12/2015 về việc thực hiện công tác Cố vấn học tập năm học 2015 – 2016; Nay Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc tổ chức và hoạt động công tác Cố vấn học tập cho sinh viên thông qua cổng thông tin Cố vấn học tập online như sau:

- Đề nghị sinh viên truy cập theo đường link http://dichvu.ou.edu.vn/cvhtonline để xem các thông tin dữ liệu và liên hệ với Cố vấn học tập về các vấn đề của mình (áp dụng cho sinh viên khóa 2012, 2013, 2014, 2015).

Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập về việc thực hiện tương tác qua cổng thông tin Cố vấn học tập online

Sinh viên phải thực hiện vào cổng thông tin Cố vấn học tập ít nhất 01 tháng/lần khi cần thiết để nhận thông tin từ nhà Trường, Khoa và Cố vấn học tập.

 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/03/2016

Đề nghị sinh viên quan tâm và thực hiện. 

 Trân trọng.