Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 Đối với sinh viên khóa 2018, 2019, 2020 KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2020; Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020 tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

 I.      ĐỐI TƯỢNG:

-         Toàn thể sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020

-        Thời gian tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021: Từ ngày 01/01/2021 – 30/06/2021

II.      THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021:

-         Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 2năm học 2020 - 2021 theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/202 -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

-         Thời gian thực hiện: từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021

2.      Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động:

Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]

-         Bước 2: Sinh viên vui lòng gửi minh chứng theo link https://forms.gle/BzNRdZdQxtHGpC1f9

Ghi chú: Đối với các hoạt động được check in bằng máy quét thẻ, khi thiếu điểm rèn luyện sinh viên có thể ghi rõ nội dung của buổi hoạt động hoặc các hình ảnh có liên quan thông qua email để làm minh chứng tham dự.

-         Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021

III.      THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ ngày 02/08/2021 đến ngày 04/08/2021 theo các bước hướng dẫn sau:

-         Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;

-         Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

 

IV.      CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ ngày 09/08/2021 – 13/08/2021.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.