Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo danh sách dự kiến sinh viên khóa 2019 nhận Học bổng khuyến khích học tập, Học kỳ 1, Năm học 2019 - 2020

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Khoa Kinh tế và Qun lý công thông báo Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 2019 nhn hc bng khuyến khích hc tp, Học kỳ 1 - Năm hc 2019 - 2020, như sau:

1. Danh sách dự kiến nhận học bổng Học kỳ 1/2019-2020: Đính kèm
   Các môn học được tính điểm xét học bổng gồm: Tin học đại cương (COMP1307), Pháp luật đại cương (GLAW1315), Đại số tuyến tínnh (MATH1313).
2. Sinh viên có tên trong danh sách cung cp thông tin nhn hc bng (chuyển khoản): TẠI ĐÂY

(Thực hiện thanh toán học bổng qua Ngân hàng TMCP Nam Á, tài khoản do chính sinh viên được nhận học bổng đứng tên)

3. Mọi thc mc, khiếu ni v danh sách d kiến từng học kỳ vui lòng phn hi qua mail: 

hoa.nthanh@ou.edu.vn t ngày ra thông báo đến hết ngày 21/8/2020.

4. Lưu ý:

Sinh viên đã được nhận các loại học bổng tuyển sinh đầu học kỳ 1/2019-2020 không thuộc diện xét đợt này.

- Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh sau khi nhận phản hồi từ sinh viên.