Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (tích lũy từ ngày 01/01/2020 đến 31/07/2020)

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020; Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019 tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

- Thực hiện kiểm tra các hoạt động đã tích luỹ trong thời gian t ngày 01/01/2020 đến 31/07/2020.

- Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tích luỹ trong thời gian trên theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/192/ -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

- Thời gian thực hiện: từ ngày thông báo đến hết ngày 11/9/2020

- Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động. Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

  + Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]

  + Bước 2: Sinh viên gửi email cho Trợ lý khoa để cung cấp minh chứng các hoạt động [Báo thiếu] để được xác nhận và cộng điểm rèn luyện. Nếu sinh viên không gửi minh chứng sẽ không được xác nhận. Email trợ lý sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý công: hoa.nthanh@ou.edu.vn

  Ghi chú: Đối với các hoạt động được check in bằng cách quét thẻ sinh viên, khi thiếu điểm rèn luyện sinh viên có thể ghi rõ nội dung của buổi hoạt động thông qua email để làm minh chứng tham dự.

Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): từ ngày thông báo đến hết ngày 11/9/2020

II. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 theo các bước hướng dẫn sau:

  + Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;

  + Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

III. CÔNG BỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ ngày 21/9/2020 – 25/9/2020.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng!