Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cử nhân chất lượng cao
TỪ ĐIỂN TỪ VỰNG CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH

 

LƯU Ý:  sử dụng email trường để xem thông tin chi tiết các từ điển.

  1. Môn Marketing căn bản:

https://drive.google.com/file/d/1DzvIioumTbW-um2bQ1-pbAjYzSIxwzBL/view?usp=sharing

          2.Môn Nghiên cứu Marketing:

 https://drive.google.com/file/d/1TncdDjcxcuoVVegDXyS3dz07lIP_khkI/view?usp=sharing

          3. Môn Kế toán tài chính quốc tế:

 https://drive.google.com/file/d/15maBz9ObnjBXfvfy1wjqSZVdZXbnJeY1/view?usp=sharing

           4.Môn Nguyên lý kế toán:

https://drive.google.com/file/d/1xRUNE-A1Jb88fxnY8nd-pQwPI9p-B5jh/view?usp=sharing

           5. Môn Quản trị tài chính:

 https://drive.google.com/file/d/1bW9xqyecq436MAk8w8dFNMNANWs6xPAi/view?usp=sharing

           6. Môn Quản trị học:

https://drive.google.com/file/d/1OvnRJ5S-sNaBLVZAPZKLaj-dOGABTXfU/view?usp=sharing

           7. Môn Kinh tế vĩ mô: 

https://drive.google.com/file/d/100hRc6MYNZ8X4GXoGsAHFP59Ossnhx9E/view?usp=sharing

            8. Môn Phân tích định lượng trong quản trị:

 https://drive.google.com/file/d/1FrjgyVnnmUjzu8Voady3ZdvtfWA4LFGM/view?usp=sharing

            9. Môn Quan hệ công chúng:

https://drive.google.com/file/d/1IAJ9iiO6l6FpPOZWq4G8EgAHa-BOoVBf/view?usp=sharing

            10.Môn sinh học phân tử:

https://drive.google.com/file/d/1GViXDh-rMwhx5iAoYr456uKt7lsf7C_a/view?usp=sharing