Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cử nhân chất lượng cao
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG-THAY THẾ
Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm

1. Danh mục tương đương ngành Kế Toán.pdf
2. Danh mục tương đương ngành Ngôn ngữ Anh.pdf
3. Danh mục tương đương ngành Luật kinh tế.pdf
4. Danh mục tương đương ngành Quản Trị Kinh Doanh.PDF
5. Danh mục tương đương ngành Tài Chính Ngân Hàng.PDF
6. Danh mục tương đương ngành XÂY DỰNG 
https://drive.google.com/file/d/14wYHO3v1VTOuOzZNozxyxbyZPJBlfAqg/view?usp=sharing

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ GIỮA CTĐT KHÓA 2019 TRỞ VỀ TRƯỚC VỚI KHÓA 2020 TRỞ ĐI (BỔ SUNG): 

https://drive.google.com/file/d/15N8huxJoViT7gvFQU4dx9aKcvFDy9x7n/view?usp=sharing

+ DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC MÔN TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN ÁP DỤNG TỪ KHOÁ 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC (ou.edu.vn)
Thông báo tổ chức đào tạo các môn Lý luận Chính trị từ năm học 2019-2020 (ou.edu.vn)
DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC MÔN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ÁP DỤNG TỪ KHOÁ 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC Website Phòng QLĐT (ou.edu.vn)