Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Q&A
Quy định chuẩn đầu ra năng lực ngôn ngữ ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành TATM)
 Chuẩn đầu ra năng lực ngôn ngữ va chuyên môn - nghiệp vụ của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chương trình Chất lượng cao (áp dụng từ khóa 2016). chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1zaVqTom85cfEmQfA10DVzIF_cXX6Ka6h/view?usp=sharing