Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Thông báo; Tiếp cận thực tiễn
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - KHÓA 2018
Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Chuyên đề kỹ năng, Khoa ĐTĐB quyết định sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khoá 2018 sẽ học bằng hình thức: 

- Tham gia 3 buổi báo cáo chuyên đề
- Nộp bài thu hoạch về Khoa 
ĐTĐ
*Yêu cầu: để có điểm ĐẠT sinh viên tham gia điểm danh và nộp bài thu hoạch đầy đủ* 

Lịch học cụ thể:
+ Buổi 1: 
Thời gian: 9h00, thứ 5 ngày 16/09/2021 
               Link tham dự tại đây: https://meet.google.com/omo-oeuq-adj

+ Buổi 2+3: 
Thời gian: Sáng từ 8h30, Chiều từ 14h00

Thứ, ngày/ LỚp A8D1 A8D2 A8D3 A8D4
5, 23/09 Sáng + Chiều      
6, 24/09   Chiều Sáng  
7, 25/09     Sáng Chiều
CN, 26/09   Sáng   Chiều

Link tham dự chung: 
https://meet.google.com/mxq-qeda-vdu

Nội dung b
ài thu hoạch:
+ Câu 1: Mô tả vị trí công việc và yêu cầu vị trí công việc của ngành Ngôn ngữ Anh ( có thể tham thêm khảo từ chương trình đào tạo );

+ Câu 2: Sinh viên chọn 1 chủ đề bản thân cho là cần thiết, nêu lý do và tóm tắt các thông tin liên quan đến chủ đề mà bạn đã tiếp cận qua các buổi báo cáo.

Sinh viên làm bài trên WORD, độ dài 3 trang hoặc không quá 1000 từ, đặt tên file “Bài thu hoạch CDKN-MSSV*-Lớp*” và nộp bài về cho lớp trưởng tổng hợp.

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua fanpage Khoa 
ĐTĐB hoặc email sas@ou.edu.vn
Trân trọng./.