Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
KẾ HOẠCH V/v Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Chủ đề: “Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Đồng hành cùng tuổi trẻ” năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH


1. Mục đích, yêu cầu:

1.1.           Mục đích:

  • Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Đào tạo Đặc biệt (K. ĐTĐB) vận dụng kiến thức đã học vào thực tế trong quá trình học tập cũng như áp dụng chuyên môn trong các lĩnh vực của Khoa đã và đang có chương trình đào tạo.
  • Phát triển và bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên qua việc đề xuất các đề tài tham gia cuộc thi NCKH thường niên của Trường.

1.2.           Yêu cầu:

1.2.1.     Đối với Sinh viên:

  • Đối tượng tham gia là Sinh viên thuộc Khoa Đào tạo Đặc biệt bao gồm tất cả các ngành từ khóa 2016 trở đi.
  • Sinh viên tham gia theo nhóm. Số lượng thành viên một nhóm không quá 05 thành viên, trong đó, có một thành viên được cử làm nhóm trưởng.
  • Số lượng đề tài sinh viên đăng ký không quá 02 (hai) đề tài cùng một thời điểm.

1.2.2.     Đối với Giảng viên hướng dẫn:

  • Mỗi giảng viên có thể hướng dẫn tối đa 05 (năm) đề tài. Một đề tài sinh viên có thể có 02 (hai) Giảng viên hướng dẫn (đồng hướng dẫn).
  • Lĩnh vực chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đề tài sinh viên tham gia.
2. Kế hoạch triển khai chi tiết:

2.1.           Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Công việc cụ thể

Thời gian

Đơn vị chủ trì và phối hợp

1

Lập Kế hoạch triển khai

Trình ký BGH và các đơn vị có liên quan.

Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 10/10/2020

Khoa ĐTĐB (CT); Phòng HT&QLKH, Phòng TCKT.

2

Thông báo triển khai kế hoạch

Khoa thông báo nội dung trên Web và Fanpage.

Từ ngày 16/10/2020

Khoa ĐTĐB 

3

Đăng ký đề tài tham dự và thực hiện đề cương nghiên cứu

Bước 1: Khoa tập huấn Sinh viên cách viết đề cương nghiên cứu cho các ngành/ lĩnh vực liên quan đến đề tài đăng ký tham gia (bao gồm 2 buổi, SV lựa chọn tham gia 1 trong 2 buổi. Link đăng ký tham gia tập huấn viết đề cương: TGkRVNFjsa3XVaLQ6)

- Buổi 1: vào lúc 8h15 thứ tư ngày 21/10/2020. Báo cáo viên: TS. Tô Thị Kim Hồng, địa điểm: P412, cơ sở Võ Văn Tần.

- Buổi 2: vào lúc 8h15 thứ năm ngày 22/10/2020. Báo cáo viên: TS. Vân Thị Hồng Loan, địa điểm: P412, cơ sở Võ Văn Tần.

Bước 2: Sinh viên hoàn thành link: https://forms.gle/k42Vqj5C1njmPGwm6
(k42Vqj5C1njmPGwm6)

Bước 3: Nhóm sinh viên đăng ký tham gia và thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học (theo mẫu NC-SV-01), bản in có đầy đủ chữ ký và nộp về Văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007).

Lưu ý:

+ Khoa nhận được bản in đầy đủ chữ ký và file mềm mới được xem là hợp lệ (nội dung bản in và file mềm phải giống nhau).

+ Các đề tài không đạt trong cuộc thi SVNCKH cấp Khoa, Cấp Trường đương nhiên được tiếp tục tham gia cuộc thi này.Hạn chót đến ngày 06/11/2020


Toàn thể SV Khoa ĐTĐB.

4

Xét chọn đề cương và phê duyệt thực hiện đề tài

- Thành lập HĐ xét chọn đề cương thực hiện

- Phân công GVHD phù hợp theo chuyên môn cho các nhóm đề tài chưa có GV.

- Danh mục đề cương được phê duyệt thực hiện.

Từ ngày 09/11/2020đến ngày 30/11/2020

Khoa ĐTĐB (CT); Các Khoa chuyên môn (PH).

5

Thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài theo sự hướng dẫn của GVHD

Từ ngày 01/12/2020đến ngày 02/04/2021

Sinh viên thực hiện

6

Báo cáo tiến độ thực hiện

Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo tiến độ về cho Khoa (theo mẫu) file mềm qua email nhu.nlq@ou.edu.vn và bản in có đầy đủ chữ ký tại văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt 

Từ ngày 03/02/2021đến ngày 07/02/2021

Sinh viên thực hiện

7

Hoàn tất đề tài

Sinh viên nộp 01 (một) quyển báo cáo đề tài (bản in có đầy đủ chữ ký) và file mềm đầy đủ giống như bản in qua email nhu.nlq@ou.edu.vn (xem cách trình bày theo hướng dẫn ở dưới)

Hạn chót đến ngày 09/04/2021

Khoa ĐTĐB (CT); Sinh viên thực hiện

8

Cấp kinh phí thực hiện

Thực hiện và hoàn tất thủ tục cấp kinh phí theo danh sách sinh viên đã hoàn tất đề tài.

Từ ngày 09/04/2021đến ngày 07/05/2021

Khoa ĐTĐB; Phòng TCKT (PH)

9

Hội đồng chấm đề tài và công bố kết quả

Thành lập Hội đồng chấm đề tài của sinh viên các ngành lĩnh vực có liên quan.

Ra Quyết định công nhận và Thông báo kết quả sinh viên hoàn thành NCKH.

Từ ngày 10/05/2021đến ngày 15/06/2020

Khoa Đào tạo đặc biệt (CT); các Khoa chuyên môn; Phòng HTQLKH; (PH).


2.1.           Tiêu chí đánh giá đề tài (thang điểm 100):

STT

Nội dung đánh giá

Điểm

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài.

10

2

Mục tiêu đề tài (rõ ràng, cụ thể).

15

3

Phương pháp nghiên cứu (xác định cụ thể).

35

4

Nội dung khoa học, cở sở lý thuyết (tính khoa học, tính mới, tính sáng tạo).

20

5

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết (khoa học, rõ ràng, có biểu mẫu, hình minh họa chi tiết, trích dẫn cụ thể nguồn tài liệu tham khảo).

20

6

Điểm cộng thêm dành cho những đề tài nổi trội (có bài báo được đăng, công trình được áp dụng vào thực tiễn (nếu có)).

10

Ghi chú: Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc từ 90 điểm trở lên; mức tốt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; và không đạt dưới 50 điểm.

2.2.           Báo cáo tổng kết đề tài:

2.3.1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.

2.3.2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:

- Nội dung báo cáo được đánh máy trên giấy A4 (210 x 297 mm), khuyến khích in 02 mặt, phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3 cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm, đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang, số trang tối đa từ 30 đến 50 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục);

- Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): tối đa là 15 trang; Tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản được trích dẫn.

- Không gạch dưới các từ, câu trong báo cáo tổng kết; không viết lời cám ơn và không được ký tên.

- Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo tổng kết: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh (bản tiếng Anh phải có bản tóm tắt tiếng Việt kèm theo). Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch ra Tiếng Việt.

2.3.3.     Cấu trúc báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

a)      Bìa báo cáo:

-         Trang bìa chính (mẫu A).

-         Trang bìa phụ (mẫu B).

-         Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu C).

b)     Mục lục;

c)      Danh mục bảng biểu;

d)     Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);

2.3.4.     Bố cục báo cáo tổng kết đề tài gồm:

- Mở đầu; Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; Lý do lựa chọn đề tài; Mục tiêu đề tài; Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Kết quả nghiên cứu và phân tích (bàn luận) kết quả: Trình bày thành các chương 1, 2, 3, ...; nêu các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này.

- Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện. Đánh giá những đóng góp mới của đề tài và khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Kiến nghị đề xuất các kết quả rút ra từ nghiên cứu; đề xuất các nghiên cứu tiếp theo, …

- Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo là danh mục sách, báo, tài liệu các loại được sử dụng để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Cần sắp xếp các nguồn tài liệu và các sách xuất bản đã tham khảo để tiến hành đề tài, thông thường được trình bày theo thứ tự: họ và tên tác giả, nhan đề, các yếu tố về xuất bản. Các văn bản được xếp theo trình tự: văn bản pháp qui; sách, báo, tạp chí; bài viết của các tác giả...; trong mỗi loại được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

- Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, bảng liệt kê các tư liệu... để minh họa cho báo cáo tổng kết đề tài ...


Các biểu mẫu liên quan:

Trân trọng.