Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cố vấn học tập; Tin tức
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP 

Khóa 2011
TT CVHT Lớp Ngành
1 Nguyễn Thị Phúc Doang XD11DB1 CNKTCT Xây dựng
       
Khóa 2012
TT CVHT Lớp Ngành
1 Nguyễn Thị Phúc Doang QT12DB1 Quản trị kinh doanh
2 Nguyễn Thị Phúc Doang QT12DB2 Quản trị kinh doanh
3 Lê Phúc Loan QT12DB3 Quản trị kinh doanh
4 Lê Thị Minh Tuyết TC12DB1 Tài chính ngân hàng
5 Lê Phúc Loan TC12DB2 Tài chính ngân hàng
6 Nguyễn Thị Thanh Thủy TC12DB3 Tài chính ngân hàng
7 Huỳnh Đặng Bích Vy KT12DB1 Kế toán
8 Huỳnh Đặng Bích Vy KT12DB2 Kế toán
9 Vũ Bích Ngọc XD12DB1 CNKTCT Xây dựng
10 Nguyễn Thị Thanh Thủy TA12DB1 Ngôn ngữ Anh
Khóa 2013
TT CVHT Lớp Ngành
1 Huỳnh Đặng Bích Vy KT13ĐB1 Kế toán
2 Lê Thị Minh Tuyết QT13ĐB1 Quản trị kinh doanh
3 Lê Phúc Loan QT13ĐB2 Quản trị kinh doanh
4 Bùi Thúy Phượng TC13ĐB1 Tài chính ngân hàng
5 Vũ Bích Ngọc XD13DB1 CNKTCT Xây dựng
6 Nguyễn Thị Thanh Thủy TA13ĐB1 Ngôn ngữ Anh
7 Nguyễn Lê Quỳnh Như LK13ĐB1 Luật kinh tế
Khóa 2014
TT CVHT Lớp Ngành
1 Lê Thị Minh Tuyết QT14DB01 Quản trị kinh doanh
2 Bùi Thúy Phượng QT14DB02 Quản trị kinh doanh
3 Nguyễn Thị Thanh Thủy TC14DB01 Tài chính ngân hàng
4 Nguyễn Lê Quỳnh Như XD14DB01 CNKTCT Xây dựng
5 Nguyễn Thị Phúc Doang LK14DB01 Luật kinh tế
6 Vũ Bích Ngọc KT14DB01 Kế toán
7 Huỳnh Đặng Bích Vy TA14DB01 Ngôn ngữ Anh