Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cố vấn học tập; Học vụ
QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
+ QĐ sửa đổi bổ sung năm 2015 tại đây.
+ QĐ sửa đổi bổ sung năm 2016 tại đây.

+ QĐ Đào tạo NNKC năm 2019 (Áp dụng từ Khóa đào tạo 2019) tại đây

+ QĐ Đào tạo NNKC năm 2020 (Áp dụng từ Khóa đào tạo 2020) tại đây

+ QĐ Đào tạo NNKC năm 2021 (Áp dụng từ Khóa đào tạo 2021) tại đây

+ QĐ Đào tạo NNKC năm 2022 (Áp dụng từ Khóa đào tạo 2022) tại đây