Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngành - Chuyên ngành đào tạo

1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG

1.1 Ngành Luật học

- Khối thi tuyển sinh: Khối A, A1, C, D

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 11 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Luật

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

1.2. Ngành Luật Kinh tế

- Khối thi tuyển sinh: Khối A, A1, C, D

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 11 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Luật Kinh tế

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

1.3. Ngành Luật Kinh tế (bằng thứ hai)

- Môn thi tuyển sinh: Pháp luật đại cương, Kinh tế vi mô

- Số năm đào tạo: 02 năm

- Số học kỳ đào tạo: 06 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Luật Kinh tế

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

2. ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY

2.1. ĐÀO TẠO TỪ XA

- Không thi tuyển đầu vào

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 10 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Luật Kinh tế

 Xem chi tiết chương trình đào tạo

2.1.1. Ngành Luật Kinh tế hệ đại học -  Năm 2013

- Văn bẳng 1 (Xem chi tiết chương trình đào tạo)

- Văn bằng 2 (Xem chi tiết chương trình đào tạo)

2.1.2. Ngành Luật Kinh tế hệ đại học - Năm 2014

- Văn bằng 1 (Xem chi tiết chương trình đào tạo)

- Văn bằng 2 (Xem chi tiết chương trình đào tạo)

2.1.3 Ngành Luật học - Năm 2016

- Đào tạo hệ văn bẳng 1 (Xem chi tiết chương trình đào tạo)

2.2. VỪA LÀM - VỪA HỌC

2.2.1. Ngành Luật Kinh tế Văn bằng 1

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, C, D.

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 12 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Luật Kinh tế

- Chương trình đào tạo năm 2014

2.2.2. Ngành Luật Kinh tế (bằng thứ hai)

- Miễn thi đầu vào cho người đã tốt nghiệp Đại học.

- Số năm đào tạo: 02 năm

- Số học kỳ đào tạo: 06 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Luật Kinh tế

- Chương trình đào tạo năm 2014

 

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT