Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Học chế tín chỉ

Nguồn: Khoa Luật

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT (Áp dụng đối với khóa 2015 trở về sau)

Chương trình đào tạo ngành Luật

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

1. Chương trình đào tạo đào tạo Đại học ngành Luật Kinh tế khóa 2012, khóa 2013, khóa 2014

2. 

B. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

* Sinh viên học các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

 Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế

* Các quy định về môn tương đương, thay thế đối với Ngoại Ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng sinh viên theo dõi thông báo từ Ban cơ bản.

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT