Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Chương trình đào tạo hệ Đại học văn bằng 2

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2009, KHÓA 2010, KHÓA 2011

Kế hoạch đào tạo Đại học chính quy (bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế dự kiến theo 03 học kỳ/năm học

 B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 2012 TRỞ VỀ SAU:

(Từ khóa học trúng tuyển trong Đợt tuyển sinh ngày 23,24/12/2012)

Chương trình đào tạo Đại học chính quy (Bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 trở về sau

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2015 TRỞ VỀ SAU

Chương trình đào tạo Đại học chính quy (Bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế từ khóa 2015 trở về sau

D. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

Sinh viên Bằng thứ 2 Ngành Luật Kinh tế các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo Bằng thứ 2 ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

- Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế (Bằng thứ 2).


 

 

 

 

 

 

 

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT