Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề cương môn học
Ngành Quản lý xây dựng
DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÓA 2014 & KHÓA 2015

Số tt

Mã MH

Tên môn học

TC

1.     

TECH1401

Vẽ kỹ thuật

4

2.     

TECH1304

Cơ học lý thuyết (QLXD)

3

3.     

CENG1301

Sức bền vật liệu (QLXD)

3

4.     

CENG3201

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc

2

5.     

CENG1201

Cơ học kết cấu (QLXD)

2

6.     

CENG2201

Địa chất công trình (QLXD)

2

7.     

CENG2302

Địa kỹ thuật công trình

3

8.     

CENG2203

Trắc địa đại cương (QLXD)

2

9.     

CENG2504

Kết cấu công trình

4

10.   

GLAW2205

Pháp luật ĐC trong HĐ xây dựng

2

11.   

CENG2501

Vật liệu xây dựng + TN

4

12.   

CMAN3501

QL dự án đầu tư XD công trình

4

13.   

CMAN3202

Thống kê ứng dụng trong QLXD

2

14.   

CENG3405

Kỹ thuật thi công

4

15.   

CENG3209

Cấp thoát nước (QLXD)

2

16.   

CMAN3503

Lập và thẩm định dự án ĐT XD

4

17.   

CMAN3304

Dự toán xây dựng

2

18.   

CENG4204

Tổ chức và quản lý thi công

2

19.   

CMAN3205

Đồ án tổ chức và QL thi công

1

20.   

CMAN3206

Đấu thầu và hợp đồng trong XD

2

21.   

CMAN3207

Phân tích hoạt động sản xuất KDXD

2

22.   

CENG4211

An toàn lao động

2

23.   

CMAN3208

Marketing xây dựng

2

24.   

CMAN4209

Quản lý tài chính trong XD

2

25.   

CMAN4410

P.tích định lượng trong QLXD

3

26.   

CMAN4211

Tin học ứng dụng trong QLXD

2

27.   

CMAN4212

Quản trị năng suất LĐ trong XD

2

28.   

CMAN4213

Kỹ thuật giá trị (VE)

2

29.   

CMAN4214

Quản trị chất lượng trong XD

2

30.   

CMAN4899

Thực tập tốt nghiệp (QLXD)

4

31.   

CMAN4799

Khóa luận tốt nghiệp (QLXD)

7