Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học; Thông báo
KẾ HOẠCH CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học thông báo Kế hoạch triển khai cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2021 – 2022.

Sinh viên xem chi tiết kế hoạch và mẫu đăng ký theo link: https://drive.google.com/drive/folders/1K0LSkg5ZZn7vuA_Obvd081Fsmx0KNo_c?usp=sharing

Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ được mở vào ngày 01/8/2022 và sẽ có thông báo chi tiết hướng dẫn cách nộp tại trang web svnckh.ou.edu.vn

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết để biết thời gian đăng ký đề tài.
Lưu ý: sinh viên đăng ký theo biểu mẫu đã có đính kèm trong link.

Trân trọng./.